Thursday, September 5, 2019

ด.ช.มิ่งประชา มดแสง ม.3/6 เลขที่36

ประวัติส่วนตัว
 ชื่อ ด.ช มิ่งประชา มดแสง ชื่อเล่น เอเธนส์ 
เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนา พุทธ
เกิดวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2547
ที่อยู่ปัจจุบัน 199/94 หมู่ 5 ซ.จตุมิตร ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ศึกษาที่โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 
ลักษณะนิสัย พูดมากนิดหน่อย ขี้บ่น ใจดี เป็นผู้นำที่ดี
เบอร์โทร 0615907395
คติประจำใจ ตื่นก่อนรวยก่อน

No comments:

Post a Comment

ประวัติคอมพิวเตอร์ โดย ด.ช มิ่งประชา มดแสง ม.3/6 เลขที่36

ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์              คอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เป็นผลมาจยากการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือในการคำนวณซ...